မဂၤလာပါ
ဦးေႏွာက္ကိုညာဘက္တစ္ျခမ္းတည္း(သို႔)ဘယ္ဘက္တစ္ျခမ္းတည္းကိုပဲေလ့က်င့္ေပးျခင္းမလုပ္သင့္ပါဘူး
February 6 2019
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားရဲ႕ခ်ိတ္ဆက္မႈအျမင့္ဆံုးႏွင့္အျမန္ဆံုးျဖစ္တဲ့အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ေမြးကင္းစအရြယ္ကေန(၂)ႏွစ္အရြယ္အထိျဖစ္ပါတယ္။ကေလးမ်ားဥာဏ္ေကာင္းေစရန္အတြက္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလးဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာအယူအဆမ်ားအေၾကာင္းကိုဦးသူရေက်ာ္ မွေျပာျပေပးသြားပါတယ္။(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.20